16-10-04

Plaatsnamen van Haeren - XVII Eeuw

1604. int houten block metten eenen eijnde aende riviere van de zenne aldaer loopende ende metten andere eijnde aende heerwegh (goederen der Stroobant).

1627. Een hoffstadt metten nieuwen huyse, camers, en de gewelffde kelders daer ondere al van hartten arduyn, steene poorte, schueren, stallinge, cremme, brouwerije ende getmetsten bornputte...enz. bijvanck, bogaerde en de blocke daer aene, te vorens door de incurse ende ravaige van de rebellen en de vianden van zijne voorscr. Majesteyt, legers in den jaere 1622 die komende van den Vueren tot Haeght gepasseert zijnde geheel totten gronde afgebrandt enz... gelegen in de prochie van Haeren aende plaetse van den kerckhove aldaer ende sheerestraete ten andere zijden tegen die goederen van der cure vande voorscr, prochie van Haeren ende voirts nevens die goederen van Symoens vander Rosmolen schepen dezer bancke... enz.

Er is hier sprake van de brouwerij van Willem Stroobant, gelegen nevens de pastorie, dichtbij de kerk en afgebrand door voorbijtrekkende troepen in 1622. (Reg. Scabinal, nr 3811, bl. 1246). Clespenstraete. (Goederen van Stroobant) .

1628. Thuelkenblock ( ?) , aent broek geheeten heyde ; aende drijgracht ; haerenberg (goederen der Geerens), harenborre, in de nonnendelle goederen S. Pieters Anderlecht; op den harenberg (goederen der Stampion).

1632-33. (De Stampion) dragen op ten behoef van M. Cornelis van Heymbeke secretaris der Stadt Brussele ende jouffr. Magdalena van Asbroeck zijne wettige huijsvrouwe : een huys met hoff met sijne steene poorte, schuere, stalle, bomgaerde enz., metten eenen eijnde en de tweede sijde aen sheerenstraete, mette derde syde aende goeden van de erffgenaemen mijn heere Dupin op de last ende commer van eene erffelijke rente van 31 rinsguldens ende 10 stuijvers tjaers, aen jouffr. Spijskens (er is hier sprake van het leen Ter Elst dat geërfd wordt door Catherine Gheerums, echtgenoote Jan Stroobants, in 1633, schepene van Haren). Volgt de opsomming der goederen van de nalatenschap Gheerums, 1 dachwant bosch in Dieghem, 6 dachwanden bosch in haren aen die linde, 1 dachwant lants in haren geheeten het lanck dachwant, 1 dachw. op de hoelbeke, 1 dagw. In haren aen die trappekens, 1 dachw. te Woluwe, 2 dachw. lants te Haren int baerchvelt, 1 dachw. lants gelegen beneden het steynen cruys, item op den clespenborre, bempt in harenbroek, boomgaerd ter Nerhaeren ; bij den blauwen poel in harenheyde ; te Dieghem int beshen velt, te haren op den Dommelenberch, op den harenberch, aen de Clespenstraet, in harenheyde, aen weenenberch, op de helbeeke, wech van Neerharen naer Crayenhem, suerkens blocke, bij de bochwilgestraat, bij onze lievevrouwe straet, in de noendelle wesende leengoed, aen de goeden Carels Stroobant (deze goederen van nalatenschap Gheerums, zijn het aandeel van Marie Gheerums, echtgenoote Lamtbert Stuckens), lant geheeten Daemshoff belast met twee cappuynen aen die van Affighem ; in harenbroek tegen de seven bunderen toebehorende den hertoge van Brabant, ( goederen van de nalatenschap Geerems, het aandeel zijnde van Jan Geerems, pastoor van Wincksel).

1634. lancs de Straetkens loopende nederwaerts naar de ganseweijde.

1635. Bij de verdeeling der goederen van Cathérine Stroobant, weduwe Jan Crabbe, echtgenoote Joos Stuckens (overleden) worden belangrijke goederen vermeld te Dieghem, Tervueren, Saventhem, Machelen en Haeren. Deze verdeeling staat beschreven op de blz. 874 tot 901, schepenregister 3812 van Haeren : int broeck onder Haren, aen den bemptgracht ; op Moersel onder Tervueren, aen de goeden van erfgenaeme Nicolaas Stroobant ; op den Steenberg (te Tervueren) ; boven 't put gat op Moessel aen 't Vlierken ; op Moessel ( Morseloo ) voor het hoff van Auwerghem ; op Moessel onder Tervueren aen de goeden Jan van der Meeren wesende eygen goed ; te Machelen aen de goeden franchoys Corloy wesende eygen goed ; te haren op de stroymyt ; te haren aen 't lindeken.

1637. De Vos verkoopt aan Jan Stroobant 69 roeden te haren op nonnendael.

1640. Jan Stroobant en Catherine Geerens zijn echtgenoote erven van hun oom Jan Geerens, pastoor te Wincksel : 6 dachwant wesende leenlgoed te S. Steven Woluwe een boomgaerd van 1 1/2 dachwant gelegen te haren geheeten Daemshoff ; 1 /2 bunder bempt in het Vilvoerden broeck, 1 dachwant te haren aen de woluwschenwech ; 3 dachw. te haren in de voorheyde, enz., enz.

1643. Brouwerije (van J. Stroobant) gelegen in de prochie van haren aende plaetse van den kerklhove aldaer ende sheeren straete.

1663. beneden het steenen cruys aen die trappekens.

1686. op den Dommelenberg (goederen de J. van Bierge-Geerems).

1688. Joncker Peeter van Flodorp heere van Clabbeeck: cedeert tot behoeff van Jan Stroobant, meyer deser bancke, 90 roeden lants te haren beneden de cleyne galge ; 1 1/2 dachwant ten clespenborre, 3 dachwanden op den harenbergh om eeuwelijck te besittene.

1691. vercreygh voor heer Carolus Stephanus Sterckx, sergent-major van de provincie van Brabant, tegen St Petrus Stock mr cirurgijn binnen der Stad Brussele.

1694. Catherine de Boesscher weduwe (in 1694) van Charles de Broyer, meyer van de prochie van St Gertruyde Machelen, Petronille van der Beeken, weduwe van Guillaume Keyaerts, Pierre De Pauw, meyer van Nederockerzeel, echtgenoot van Gudula Keyaerts (haar dochter) en Pieter van Hamme, echtgenoot van Madeleine Keyaerts, haar dochter verkoopen landerijen te Haren aan meyer Jean Stroobant.

1696. Joncker Pierre de Flodorp heer van Clabbeek, kapitein, zoon van wijlen joncker Théodore van Flodorp en jouffr. Henriette van Heyenbeke, staat af aan zijn broeder joncker Antoine van Flodorp, licenciaat in de beide rechten enz., den geleghe groot 7 dachwanden den .... maele met het casteeltien ofte ombewaeterden huyse van plaisantie met bij aders de steene woonhuyse ende stallingen daer op staende ende voorts daer onder begrepen den boomgaert blocke ende vijvers daer aene en inne gelegen mette plantagien soo op des heere straete als op den voorscr. erve staende..... in de prochie van haren, bij doode van wijlen joncker Peeter franchois van Heyenbeke in sijn leven capiteyn ten dienste van S. M.

Pachthoff mette huyssinghe, schueren, stallen ende andere edificien daer op staende, boomgaerde daer aen liggende ..... te haren neffens het kerkhoff aldaer comende met twee zeyden teghen sheerstraete ter eender, Gillis van Dievoet en Jan van Ghindertaelen en ten 4 : goederen der erffgenaemen Joos Stuckens, belast met .... (brouwerij van Jan Stroobant meyer van Haren).

1698. In een schepen akte van Haren van 18 Januari 1698 staan vertmeld - wijlen Peetrus Brootcorens in sijn leven pastoor dezer prochie van haren, wijlen heer Peetrus Cuvellerie oock pastoir van haren. Was veranderd in de vespere. Item van 6 stuyvers tjaers tot een jaergeteijde van heer Adriaen de Costere in sijnen tijde oock pastoir van haren. Eerw. heer Nicolas Richard pastoir onzer voorscr. prochie.

19:32 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.