24-02-05

.

Om de site Haren een dorp in de grootstad te bezoeken – KLIK HIER

07:30 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Haeren (vóór 1921) - tekst anno 1935

Haeren.

Haeren, dat tegenwoordig ingelijfd is bij het grondgebied van Brussel, was eertijds een der bekoorlijkste dorpjes uit de omgeving van de hoofdplaats.

Van op den Huppelenberg, niet ver van Schaerbeek, reikte het oog tot St.-Geertruide-Machelen en had men een heerlijken kijk op het Zennedal dat de ganzenweide, waar de Hollebeek en de Beemtgracht doorheen kronkelden, van het dorp Haeren scheidde. Naast een mooie kerk; van Romaanschen oorsprong, net ineengedrongen toren, stonden er op een zekeren afstand van elkaar drie riddergoederen. Wij hebben ons de moeite getroost, de namen van de kasteelheeren die ze bewoonden op te zoeken. Langs den -Westkant kon men zonder moeite de kastelen van Heembeek zien, aan de andere zijde van het kanaal.

Vóór een dertigtal jaren kwam de nijverheid, eertijds een onbekende te Haeren, zich meester maken van de gronden gelegen langs de spoorlijn Brussel-Antwerpten. Fabrieken rezen als bij tooverslag uit den grond op en brachten met zich loodsen met windassen, zwarte schouwen, reuzenhopen afval en vele andere leelijkheden. Van den anderen kant ging het bestuur der spoorwegen over tot de onteigening van de groene ganzeweyde waar voortaan zijsporen gelegd werden, waar wagons, kolen, cokes en dergelijke schoonheden meer een plaatsje kregen. Dit verdringen van den landbouw door een snel opkomende nijverheid had als gevolg dat de kasteelheeren vluchtten en dat de arbeidersbevolking aangroeide. Thans is alle schoonheid in dit gedeelte van nieuw Brussel geweken en tevergeefs betreuren de kustenaars, en met hen alle liefhebbers van het landelijk schoon, het bekoorlijke Haeren uit vroegere tijden.


03:57 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-02-05

Het Castrum - tekst anno 1935

Ten W. van de kerk ziet men thans nog de aloude karrepoort van het castrum, dat dateert uit de XIIIde eeuw en bewoond werd door de familiën van Haeren, Clutinc, Pipenoy, de Herthoghe, Enghien, Cortenbach en van der Noot.

 

Dit castrum had vroeger een vierkante binnenplaats van Romeinsch model. De slottoren is heden de inrijpoort. Men ziet er nu nog de groeven van het valhek. De verdieping nochtans die er boven stond (zie op de gravure van J. De Deken) werd door een brand vernield. Van de vierkante binnenplaats blijven er slechts twee voorgevels van gebouwen meer over. Naar alle waarschijnlijkheid hebben wij hier te doen met een der oudste getuigen van de versterkingen der provincie Brabant en de stad Brussel moest het zich ten plicht rekenen voor het behoud er van te zorgen.

Het leen van Ter Elst kwam achtereenvolgens in het bezit van de familiën Spijkens, Geerums, Stroobant, van Langendonck, Servandoni, d’Hannetaire, van der Noot.
 


Castrum van Haeren, dateerende uit de XIVde eeuw, geheeten : het oud kasteel van Cortenbach, voortkomende van de familiën Clutinc, de Hertoghe, Cortenbach en van der Noot. De inrijpoort, waarvan het bovenste gedeelte door brand vernield werd, was eertijds voorzien van een valhek waarvan de groeven nog heden zichtbaar zijn.


15:56 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

J. De Deken - 1711


Haeren. Castrum, gezegd hoeve van Cortenbach, vóór den brand. Naar het oorkondenboek: van het Sint Jans gasthuis door J. De Deken, in 1711.


15:55 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-01-05

Het Castrum - tekst anno 1935 (vervolg)

Daar was het dat de beroemde tooneelspeler d' Hannetaire, wiens troep beschermd werd door de aristocratie van het hof van Karel van Lorreinen, het wel gekende kasteel van Graaf van der Noot liet bouwen, dat in 1912 te koop gesteld en afgebroken werd. Van 1760 tot 1770 was het kasteel van Ter Elst de geliefkoosde vergaderplaats van den Brabantschen adel en van de tooneelspelers. De bladen uit dien tijd en het geheim dagboek van Karel van Lorreinen hebben ons over deze periode weinig stichtends mede te deelen. Het park van het kasteel van der Noot was allerprachtigst. Men bewonderde er groote boomen die zich in twee schoone vijvers weer­spiegelden. De tooneelspeler-hoveling had er een standbeeld doen oprichten, dat Karel van Lorreinen in Romeinsche kleedij voorstelde. Naar verteld wordt, werd dit standbeeld ten tijde van de Fransche omwenteling in het park verborgen. Al de boomen werden omgehakt en waar eens het kasteel zich verhief staat thans een school, een tamelijk alledaagsch gebouwtje.

Het oudste kasteel dat te Haeren nog, bestaat is bet kasteel van de familie de le Court, ten W. van de kerk. Het is een renaissance-gebouw dat eertijds een ophaal brug had en omringd was met water. Dit kasteel, gezegd de Cortenbach, heeft toebehoord aan de van der Meeren, Loots, Madouts, Jennepo, del Pino, van der Noot, enz.

Het vervallen riddergoed dat naast de pastorie staat en bewoond wordt door dokter van den Bosch, heeft toebehoord aan de familiën Heymbeke, Flodorp, van Antwerpen, Osy, Bouvier, enz. Cfr. Les Sires de Haeren-lez-Bruxelles, in Folklore Brabançon, N° 81-82.

 Op deze wijze is het dat de tijd, die toch alles effent en gelijkmaakt, een streek zoodanig wijzigt dat er zelfs geen spoor meer terug gevonden wordt van hetgeen er voorheen geweest is.

 


06:03 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-10-04

Het Castrum - tekst anno 1935 (vervolg)

 

09:18 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Standbeeld van Karel van Lorreinen


Standbeeld van Karel van Lorreinen, door d' Hannetaire in 1769 opgericht in het park van het kasteel van Haeren. Gravure de la Rue, Brussel. Dezelfde de la Rue etste, naar een krijtteekening van le Gendre, het portret van Angelique d' Hannetaire, de vriendin van burggraaf de Sandronin.  


09:15 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het kasteel Cortenbach - anno 1935


Haeren. Het kasteel Cortenbach, later aan de graven vander Noot, heden in het bezit van de familie de le Court.


09:13 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Plaatsnamen van Haeren - XVI Eeuw

 

Plaatsnamen van Haeren.

1563. Te Haeren aen den houtwech, boven de smisse om vuyt te poelen (om te dienen als zandsteengroeven, uitgebaat door J. Stroobant) ; aende goeden der kerke van Ste Claes binnen bruessele ; lant geleghen boven den luysborre ;

1565. Opt kerkevelt op de goede van heere Gaspard vander Noot, ridder, heere van Carloo.

1566. Op bet velt geheeten den harenberch (goederen der van der Meeren); ten plaetse geheeten te Nederharen tusschen de goeden van wijlen henric van der Meeren en nu onzen voerscr. geminden heeren van haren toebehoirende met de derde zijde aan 's heerenstraete ; binnen haren an de breshage tusschen de goeden der infirmerijen van den beghijnhove binnen bruessele ; opt velt geheeten den harenberch (goederen van de H. Geest Tafel); aen de steenbeke aldaer ; in den eesbempt.

1567. Boven de kerke opt huppelenvelt ; opt baecklant ; aende quaede straete ; op den harenberch ; op den luysbergh ; de goudpoel. Op den dommelberch, tusschen de goeden der weduwe wijlen Mr henricx Mordauts ( ?) in deen zijde ende t heerenstraete in dander twee zijden ; aen de goeden der kerke van haren ; op de boschdelle (goederen der De Becker) aen de goeden des cloosters van Corttenberghe ; boven de Luysborre ; op de keelbeke ; opt kerkvelt. (goederen der vander Meeren). Op de clispen straete (goederen der vander Meeren) ; op den huppelenberch (goederen der vander Meeren) ; in de heyde te haren (goederen der vander Meeren) ; stucke lands geheeten het lanck half bunder gelegen in de harenheyde (goederen der vander Meeren) aen de goeden des Cloosters van Bethanien ; den eesbempt int harenbroek (goederen der vander Meeren) ; in harenheide ; op den tommelberch ; boven de luysborre (goederen der vander Meeren) ; tusschen de goeden des heylighen geest van haren in deen zijde ende goeden heeren Jaspard van der Noot ; in de boschelle, (goederen der vander Meeren) commende aen de goeden der cleyn canonicken van Ste Goedelen en aen de goeden des cloosters van Corttenberghe.

1568. Op de boschdelle, straete geheten dopharenstraete ; inde opharenstraete ; ter plaetssen geheeten harenborre tusschen de goeden wijlen Jacobs van opharen in deen zijde ; op het velt geheeten voerheyde.

1569. In de noendelle ; de Steenbeke.

1570. Op de keelbeke ; ter plaetssen geheeten ten bossche ; optkerkvelt ; opten harenhoutwech.

1571. Ter plaetsen geheeten neerharen tusschen sheeren straete geheeten steenweghe ; op den huppelenberch ; tusschen de goeden joncker Jans Spyskens ; opt den des heilighen Gheest van Haren ; aenden nieuwen wech daer die (inwoners) van Vilvoerden hueren steen van Haren naer de Zinnen (.Zenne) vueren. De groeven van Haeren werden destijds uitgebaat door den meyer Jan Stroobant ; op de Keelbeke, (goederen van Antoon van der Meeren).

1572. Bij de Clespenborre, de Clespenstraete, den houtwech daer in ter tijd een huis metter smissen ende stalling op staet ; die loymaerstraete ; de goeden van den hove van Cortenbach op 't kerkvelt.

1573. De harenborre ; goeden des goidshuis van der Arcken ; 't goidshuis van der heyligher drijvuldicheyt binnen Brussele. De noenendael ; op de voerheyde.

1575. Ter clespen tusschen de goeden wijlen heeren Jans van Keystergathe (d'Enghien de Kestergat) die nu zijn den hove van Corttenbach ; de wyckmans eeussele ; de keelbeke.

1577. De straete geheeten de ganseweijde ; aen Sheerenstraete geheeten hert bogaert ; den hondwech op de harenheyde (goederen van het Begijnhof van Brussel) ; te neerhaghen (te Haren) ; den bruel.

1593. An bessemvelt (eigendom van J. Stroobant).
09:03 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Castrum - anno 1935Haeren. Het castrum, gezegd hoeve van Cortenbach vóór den brand ; de rechtervleugel is echter reeds weg. Zie het plan van De Deken van 1711.


09:00 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

17-10-04

Oude kaart Haeren

klik op de kaart voor een gotere versie 

Haeren. Plan met aanduiding van de plaats waar het Castrum stond (oude hoeve), het kasteel van d' Hannetaire (ten Z. van den Dobbelenberg), het kasteel van Cortenbach, heden (1935) de le Court (tuschen de kerk en de hoeve), het kasteel Flodorp (naast de pastorie).

19:07 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-10-04

Plaatsnamen van Haeren - XVII Eeuw

1604. int houten block metten eenen eijnde aende riviere van de zenne aldaer loopende ende metten andere eijnde aende heerwegh (goederen der Stroobant).

1627. Een hoffstadt metten nieuwen huyse, camers, en de gewelffde kelders daer ondere al van hartten arduyn, steene poorte, schueren, stallinge, cremme, brouwerije ende getmetsten bornputte...enz. bijvanck, bogaerde en de blocke daer aene, te vorens door de incurse ende ravaige van de rebellen en de vianden van zijne voorscr. Majesteyt, legers in den jaere 1622 die komende van den Vueren tot Haeght gepasseert zijnde geheel totten gronde afgebrandt enz... gelegen in de prochie van Haeren aende plaetse van den kerckhove aldaer ende sheerestraete ten andere zijden tegen die goederen van der cure vande voorscr, prochie van Haeren ende voirts nevens die goederen van Symoens vander Rosmolen schepen dezer bancke... enz.

Er is hier sprake van de brouwerij van Willem Stroobant, gelegen nevens de pastorie, dichtbij de kerk en afgebrand door voorbijtrekkende troepen in 1622. (Reg. Scabinal, nr 3811, bl. 1246). Clespenstraete. (Goederen van Stroobant) .

1628. Thuelkenblock ( ?) , aent broek geheeten heyde ; aende drijgracht ; haerenberg (goederen der Geerens), harenborre, in de nonnendelle goederen S. Pieters Anderlecht; op den harenberg (goederen der Stampion).

1632-33. (De Stampion) dragen op ten behoef van M. Cornelis van Heymbeke secretaris der Stadt Brussele ende jouffr. Magdalena van Asbroeck zijne wettige huijsvrouwe : een huys met hoff met sijne steene poorte, schuere, stalle, bomgaerde enz., metten eenen eijnde en de tweede sijde aen sheerenstraete, mette derde syde aende goeden van de erffgenaemen mijn heere Dupin op de last ende commer van eene erffelijke rente van 31 rinsguldens ende 10 stuijvers tjaers, aen jouffr. Spijskens (er is hier sprake van het leen Ter Elst dat geërfd wordt door Catherine Gheerums, echtgenoote Jan Stroobants, in 1633, schepene van Haren). Volgt de opsomming der goederen van de nalatenschap Gheerums, 1 dachwant bosch in Dieghem, 6 dachwanden bosch in haren aen die linde, 1 dachwant lants in haren geheeten het lanck dachwant, 1 dachw. op de hoelbeke, 1 dagw. In haren aen die trappekens, 1 dachw. te Woluwe, 2 dachw. lants te Haren int baerchvelt, 1 dachw. lants gelegen beneden het steynen cruys, item op den clespenborre, bempt in harenbroek, boomgaerd ter Nerhaeren ; bij den blauwen poel in harenheyde ; te Dieghem int beshen velt, te haren op den Dommelenberch, op den harenberch, aen de Clespenstraet, in harenheyde, aen weenenberch, op de helbeeke, wech van Neerharen naer Crayenhem, suerkens blocke, bij de bochwilgestraat, bij onze lievevrouwe straet, in de noendelle wesende leengoed, aen de goeden Carels Stroobant (deze goederen van nalatenschap Gheerums, zijn het aandeel van Marie Gheerums, echtgenoote Lamtbert Stuckens), lant geheeten Daemshoff belast met twee cappuynen aen die van Affighem ; in harenbroek tegen de seven bunderen toebehorende den hertoge van Brabant, ( goederen van de nalatenschap Geerems, het aandeel zijnde van Jan Geerems, pastoor van Wincksel).

1634. lancs de Straetkens loopende nederwaerts naar de ganseweijde.

1635. Bij de verdeeling der goederen van Cathérine Stroobant, weduwe Jan Crabbe, echtgenoote Joos Stuckens (overleden) worden belangrijke goederen vermeld te Dieghem, Tervueren, Saventhem, Machelen en Haeren. Deze verdeeling staat beschreven op de blz. 874 tot 901, schepenregister 3812 van Haeren : int broeck onder Haren, aen den bemptgracht ; op Moersel onder Tervueren, aen de goeden van erfgenaeme Nicolaas Stroobant ; op den Steenberg (te Tervueren) ; boven 't put gat op Moessel aen 't Vlierken ; op Moessel ( Morseloo ) voor het hoff van Auwerghem ; op Moessel onder Tervueren aen de goeden Jan van der Meeren wesende eygen goed ; te Machelen aen de goeden franchoys Corloy wesende eygen goed ; te haren op de stroymyt ; te haren aen 't lindeken.

1637. De Vos verkoopt aan Jan Stroobant 69 roeden te haren op nonnendael.

1640. Jan Stroobant en Catherine Geerens zijn echtgenoote erven van hun oom Jan Geerens, pastoor te Wincksel : 6 dachwant wesende leenlgoed te S. Steven Woluwe een boomgaerd van 1 1/2 dachwant gelegen te haren geheeten Daemshoff ; 1 /2 bunder bempt in het Vilvoerden broeck, 1 dachwant te haren aen de woluwschenwech ; 3 dachw. te haren in de voorheyde, enz., enz.

1643. Brouwerije (van J. Stroobant) gelegen in de prochie van haren aende plaetse van den kerklhove aldaer ende sheeren straete.

1663. beneden het steenen cruys aen die trappekens.

1686. op den Dommelenberg (goederen de J. van Bierge-Geerems).

1688. Joncker Peeter van Flodorp heere van Clabbeeck: cedeert tot behoeff van Jan Stroobant, meyer deser bancke, 90 roeden lants te haren beneden de cleyne galge ; 1 1/2 dachwant ten clespenborre, 3 dachwanden op den harenbergh om eeuwelijck te besittene.

1691. vercreygh voor heer Carolus Stephanus Sterckx, sergent-major van de provincie van Brabant, tegen St Petrus Stock mr cirurgijn binnen der Stad Brussele.

1694. Catherine de Boesscher weduwe (in 1694) van Charles de Broyer, meyer van de prochie van St Gertruyde Machelen, Petronille van der Beeken, weduwe van Guillaume Keyaerts, Pierre De Pauw, meyer van Nederockerzeel, echtgenoot van Gudula Keyaerts (haar dochter) en Pieter van Hamme, echtgenoot van Madeleine Keyaerts, haar dochter verkoopen landerijen te Haren aan meyer Jean Stroobant.

1696. Joncker Pierre de Flodorp heer van Clabbeek, kapitein, zoon van wijlen joncker Théodore van Flodorp en jouffr. Henriette van Heyenbeke, staat af aan zijn broeder joncker Antoine van Flodorp, licenciaat in de beide rechten enz., den geleghe groot 7 dachwanden den .... maele met het casteeltien ofte ombewaeterden huyse van plaisantie met bij aders de steene woonhuyse ende stallingen daer op staende ende voorts daer onder begrepen den boomgaert blocke ende vijvers daer aene en inne gelegen mette plantagien soo op des heere straete als op den voorscr. erve staende..... in de prochie van haren, bij doode van wijlen joncker Peeter franchois van Heyenbeke in sijn leven capiteyn ten dienste van S. M.

Pachthoff mette huyssinghe, schueren, stallen ende andere edificien daer op staende, boomgaerde daer aen liggende ..... te haren neffens het kerkhoff aldaer comende met twee zeyden teghen sheerstraete ter eender, Gillis van Dievoet en Jan van Ghindertaelen en ten 4 : goederen der erffgenaemen Joos Stuckens, belast met .... (brouwerij van Jan Stroobant meyer van Haren).

1698. In een schepen akte van Haren van 18 Januari 1698 staan vertmeld - wijlen Peetrus Brootcorens in sijn leven pastoor dezer prochie van haren, wijlen heer Peetrus Cuvellerie oock pastoir van haren. Was veranderd in de vespere. Item van 6 stuyvers tjaers tot een jaergeteijde van heer Adriaen de Costere in sijnen tijde oock pastoir van haren. Eerw. heer Nicolas Richard pastoir onzer voorscr. prochie.

19:32 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Riddergoed van Flodorp - anno 1935


Haeren. Riddergoed bewoond door de familiën de Flodorp (tegenover de kerk), van Antwerpen; Osy, en Bouvier. Op het voorplan den prachtige beuk die in 1912 geveld werd.

19:28 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Plaatsnamen van Haeren - XVIII Eeuw

1707. ter klespen ; den harenberg tegen de klesperen straete ; de kleemut ; de huppelenberg ; de herbaene van Brussel naer Dieghem.

1715. Zecker straetken geheeten de Steckelhage ; vercrijgh voor Guilliam Stroobant ende Cath. van Haecht ; gehuijsschen onder haren tegens joncr ferdinandus Goubau heere van Cortenvalle ..... (landerijen) aen den Kerselaer boven aen S'heerenstraete en beneden den hantewegh.                                                 

1717. in de noendelle.

1718. Joncker Roger Lamoural baron van der Noot, de Carloo, heere van Cortenbach (cornet in dienst van Z. Keizerlijke en Koninklijke Majesteit), zoon van wijlen den wel-edelen heer Roger Wautier van der Noot (heer en baron van Cortenbach, Schoonhoven) en van de hoog-edele vrouwe van Carloo en van Wangen, heer van Duyst, Ghyndracht, Louise van der Gracht, geboren baronnes van Vreemde en van Olmen, vrouwe van Bersele, enz.

 

1739. Vrouw Philippina Columba de Weyekerke, ( weduwe van wijlen) heere Joannes franciscus Helman, baron van Willebroek, komt voor bi,j 't verleggen van een akt.

19:27 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Plan van het kasteel Ter Elst


Haeren. Plan van het kasteel Ter Elst, in 1759 gebouwd, door d' Hannetaire, afgebroken in 1912 en vervangen door een school.


14:55 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oude kaart van Haeren - 1810

Haeren. Plan omstreeks 1810 G. de Wautier. Prentenkabinet te Brussel. Merk op dat het Castrum (hoeve van Cortenbach) in 1810 nog vierkant is.
 
14:53 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-10-04

Beknopte geschiedenis van Haren - anno 2004

De geschiedschrijving over Haren begon in 1050. Uit “Miracula Sancti Trudonis” van Stephelinus komt volgend citaat: “ex pago Haren, inter Bruxellam et Vilvordiam”, uit Het dorp van Haren, tussen Brussel en Vilvoorde.

In 1208 werd de Woluwe, die oorspronkelijk te Haren in de Zenne uitmondde, via Machelen naar Vilvoorde afgeleid op bevel van Hertog Hendrik I van Brabant. In 1228 schonk Hendrik I grond gelegen tussen de Zenne en het dorp aan de abdij van Grimbergen, met de bedoeling deze over te brengen naar Haren. De overbrenging van de abdij ging echter niet door onder druk o.a. van de heren van Grimbergen en van een deel van de geestelijken van de abdij zelf.

 

De parochie Haren werd voor het eerst vermeld in 1241. Het oudste deel van de huidige kerk, de basis van de toren, is waarschijnlijk uit de 12de eeuw. De parochie is dus waarschijnlijk nog ouder. In de loop van de eeuwen werd er aan de kerk heel wat bijgebouwd. Tijdens de restauratie in de jaren vijftig werden muurschilderingen ontdekt.

In 1322 werd het “Castrum” reeds vernoemd, deze plaatsbenaming wordt meestal verbonden met het kasteel of de hoeve van Cortenbach. Het zou echter ook kunnen gaan om een plaats gelegen aan de Dobbelenberg. Het kasteel van Cortenbach stamde uit de zestiende eeuw en werd in 1948 afgebroken. Op het domein van Ter Elst liet de directeur van de Miuntschouwburg Jean Nicolas Servandoni, met als artiestennaam d’ Hannetaire, in 1759 een kasteel bouwen. Karel van Lorreinen, gouverneur des Oostenrijkse Nederlanden was er een graag gezien gast. Het kasteel werd na wereldoorlog I afgeroken en met de stenen ervan werd de kerk van Diegem Lo gebouwd. In het centrum van het dorp lag het goed van Flodorp dat in 1943 door een bombardement vernietigd werd.

 

In 1561 werd het kanaal Brussel-Willebroek ingehuldigd. Hoewel niet gelegen op het grondgebied van Haren, had dit kanaal toch een grote invloed op de geschiedenis van Haren, Het kanaal werd o.a. gebruikt voor het vervoer van de zandsteen die in Haren en Diegem ontgonnen werd; ervoor gebeurde dit via de Zenne.

In 1684 werd in de oude pastorij van Haren een vredesovereenkomst getekend tussen een afgevaardigde van Frankrijk en Prins Willem III van Oranje.

Haren maakte kennis met de industriële revolutie in 1835, met de aanleg van de spoorlijn Brussel-Mechelen. Later volgden nog verschillende andere spoorwegen en het vormingsstation. In 1928 werd langs de Ganzeweidestraat de Centrale Werkplaats van de Baan in gebruik genomen.

In de eerste wereldoorlog legden de Duitsers op het Harenheideveld een vliegveld aan. Dit werd later door de Belgische overheid uitgebouwd tot de eerste nationale luchthaven.

In 1875 werd de fanfare Gretry-Kring opgericht, in 1877 de fanfare De Eendracht (in 1919 werd het een harmonie). In deze periode kwamen in Haren, dat tot dan een zuiver landbouwdorp was, de eerste industriële vestigingen. Bedrijven zoals Alker en Chotteau, alias het “Stinkkot” (1874) Blue Destrée (1884), Peters Lacroix (1885) en de Meunerie Bruxelloise (1889) vormden de basis van de industrie langs het kanaal en te Haren Noord. Duizenden arbeiders, van ver buiten de provincie, vonden in Haren Noord een werkplaats. Door de talloze pendelaars groeide het station van Haren Noord, later Haren Buda, uit tot één van de belangrijkste stations van Vlaams Brabant. Eind van de jaren zeventig en begin van de jaren tachtig ging het bergaf met de industrie van Haren Noord. Vele bedrijven sloten hun deuren, dikwijls door faling. Een groot deel van de vrijgekomen gebouwen en gronden werd ingenomen door nieuwe vestigingen. Andere gronden worden nu opnieuw bouwrijp gemaakt. Het aantal werknemers is echter sterk teruggelopen. Hiertegenover staat de nieuwe industriezone langsheen de Raketstraat. Op de terreinen van het oude vliegveld zijn zich sinds sedert het midden van de jaren zeventig een aantal bedrijven komen vestigen die spitstechnologie  afleveren.

Tegelijk met de industriële revolutie die Haren Noord kende in de laatste decennia van de vorige eeuw maakte de landbouw ook een revolutie door. De klemtoon kwam te liggen op de tuinbouw en dan vooral nog de witloofteelt. De “Boerkozen” voerden met paard en kar hun groenten naar de Brusselse vroegmarkt . Het witloof werd ook uitgevoerd. Zo vertrokken er uit Haren-Linde treinen volgeladen met witloof naar de ons omringende landen. Later kwam er nog export naar Amerika bij.

 

Om de uitbreiding van de Brusselse zeehaven mogelijk te maken, werd door de wet van 30 maart 1921 Haren samen met Laken en Neder-Over-Heembeek ingelijfd bij de Stad Brussel op 2 april 1921. Haren werd deel van Brussel tweede district.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd Haren zwaar getroffen. Talrijk waren de bombardementen op de strategische installaties van de spoorwegen in 1943 en 1944. Vele bommen misten hun doel en troffen woningen, hierbij vielen de levens van tientallen burgers te betreuren.

In 1967 vestigde de N.A.V.O. , zijn hoofdkwartier te Haren. In 1975 begon in de Noendelle de bouw van de stelplaats voor MIVB-bussen, hiermee verdween de laatste grote open ruimte van Haren.

Na het overlijden van mevrouw De Riemaecker in 1977 werd voor de eerst iemand van Haren gekozen als Schepen van de Stad Brussel, het was Mevrouw Hano de Bruyne. Zij oefende dit schepenambt slechts kortstondig uit. Zij overleed in 1979.

Met de komst van de MIVB-stelplaats kwam er terug schot in de aanleg van rioleringen te Haren.

Op 23 september 1988 werd de Nederlandstalige bibliotheek geopend. Plannen voor een sporthal en trefcentrum zijn intussen gerealiseerd. Na de aandacht voor de industrie in Haren, komt er nu aandacht voor de Harenaars en hun behoeften.


LINK  voor een vergrote versie van de oude foto’s verdwenen Kastelen in Haren08:49 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ter Elst - Marquis d' Assche

Op het domein van Ter Elst liet de directeur van de Miuntschouwburg Jean Nicolas Servandoni, met als artiestennaam d’ Hannetaire, in 1759 een kasteel bouwen. Karel van Lorreinen, gouverneur des Oostenrijkse Nederlanden was er een graag gezien gast. Het kasteel werd na wereldoorlog I afgeroken en met de stenen ervan werd de kerk van Diegem Lo gebouwd.


08:49 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Cortenbach - de le Court

Het kasteel van Cortenbach stamde uit de zestiende eeuw en werd in 1948 afgebroken.


08:46 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Flodorp

In het centrum van het dorp lag het goed van Flodorp dat in 1943 door een bombardement vernietigd werd.

08:45 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |